NääsPeksi ry:n säännöt

hyväksytty 21.12.2011

1. luku – Yhdistyksen nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kieli

1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Interaktiivisen musiikkinäytelmän yhdistys NääsPeksi ry. Näissä säännöissä siitä käytetään nimeä yhdistys. Yhdistys on perustettu 19.11.2003. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

2 § Yhdistyksen tarkoitus

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää sekä kehittää interaktiivisen musiikkinäytelmän eli speksin harrastusta Tampereella ja toimia jäsentensä yhdyslinkkinä. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen hyödyn hankkiminen sen toimintaan osallisille tai yhdistykselle itselleen.

3 § Yhdistyksen toiminta

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

 • ideoida ja järjestää speksinäytöksiä
 • järjestää improvisaatio- ja tanssiesityksiä
 • järjestää kursseja, saunailtoja sekä muita vastaavanlaisia tilaisuuksia
 • ylläpitää yhteyksiä muihin Suomen spekseihin ja jakaa informaatiota speksistä

4 § Toiminnan tukeminen

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä, myyjäisiä, maksullisia esityksiä ja huvitilaisuuksia sekä arpajaisia asianomaisilla luvilla, harjoittaa alaan liittyvää julkaisutoimintaa sekä vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja. Lisäksi yhdistys kerää jäsenmaksuja. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.

5 § Yhdistyksen virallinen kieli

Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

2. luku – Jäsenet

6 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniä ovat perustajajäsenet, varsinaiset jäsenet ja kunniajäsenet. Hallitus voi hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi jokaisen yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneen henkilön, joka on osallistunut yhdistyksen toimintaan ja suorittanut jäsenmaksun. Lisäksi perustajajäsenet ovat varsinaisia jäseniä. Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus tai kymmenen (10) yhdistyksen varsinaista jäsentä.

7 § Jäsenluettelo

Yhdistys pitää jäsenistään jäsenluetteloa. Luettelosta on ilmettävä vähintään jäsenen täydellinen nimi, kotipaikka ja voimassaoleva sähköpostiosoite. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle, mikäli hänen nimensä, kotipaikkansa tai sähköpostiosoitteensa muuttuu..

8 § Jäsenmaksut

Varsinaisilta jäseniltä ja kunniajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle ja maksun eräpäivästä päättää vaalikokous. Perustajajäsenet on vapautettu jäsenmaksuvelvoitteesta.

9 § Yhdistyksestä eroaminen

Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsenen erotessa jäsenen jäsenmaksu jää yhdistykselle.

10 § Yhdistyksestä erottaminen

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erotetun jäsenen jäsenmaksu jää yhdistykselle. Ennen erottamispäätöksen tekemistä asianomaiselle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen asiassa, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Erottamispäätös on julkaistava yhdistyksen viralliselle ilmoitustaululla ja viipymättä toimitettava kirjallisena erotetulle, paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Yhdistyksen hallitus voi kieltää jäsenen osanoton yhdistyksen toimintaan määräajaksi, mikäli jäsen on toiminnallaan aiheuttanut vahinkoa yhdistyksen toiminnalle. Kielto ei koske yhdistyksen kokouksia.

11 § Erottamispäätöksestä valittaminen

Yhdistyksen hallituksen erottamalla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle. Valitus on toimitettava hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun jäsen sai tiedon erottamisestaan, ja se on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, kuitenkin viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden sisällä valituksen jättöpäivästä.

3. luku – Yhdistyksen kokoukset

12 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset. Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen vuosikokous pidetään touko-kesäkuussa ja vaalikokous marras-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai kymmenen (10) yhdistyksen äänivaltaista jäsentä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

13 § Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 • kokouksen avaaminen
 • kokouksen järjestäytyminen: valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
 • kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
  • esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 • päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta
 • päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • kokouksen päättäminen

14 § Vaalikokous

Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 • kokouksen avaaminen
 • kokouksen järjestäytyminen: valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • kokouksen päätösvaltaisuuden toteaminen
 • kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
 • hallituksen valitseminen seuraavalle toimikaudelle: valitaan hallituksen puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri
 • hallituksen muiden jäsenten valinta
 • kahden (2) toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varahenkilöiden valinta
 • hallituksen laatima toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle toimikaudelle
 • päätetään jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä
 • jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen seuraavalle toimikaudelle
 • käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 • kokouksen päättäminen

15 § Oikeudet yhdistyksen kokouksissa

Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus kaikilla yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä ja perustajajäsenillä. Kunniajäsenillä on kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeus. Äänioikeus määräytyy siten, että jokaisella varsinaisella jäsenellä ja perustajajäsenellä on yksi ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää. Kokouksen päätöksellä voidaan myös yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle myöntää läsnäolo- sekä puheoikeus.

16 § Päätöksenteko

Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Annettujen äänien lukumäärää laskettaessa ei oteta huomioon äänioikeutettuja, jotka eivät ole äänestäneet, koska eivät ole saapuneet kokoukseen, jotka eivät ole halunneet äänestää, tai joilta puuttuu muodollinen äänioikeus ko. kokouksessa, eikä äänestyslippuja, joissa on äänestetty “tyhjää” tai jotka on hylätty. Äänestyksessä käytettäköön avointa äänestystä, ellei vähintään kaksi (2) kokouksessa läsnä olevaa äänioikeutettua jäsentä vaadi suljettua äänestystä. Jos on useita päätösehdotuksia, noudatetaan joko yksityiskohtaista tai lyhyttä äänestysjärjestystä tahi muuta soveltuvaa äänestysjärjestystä. Milloin vaaleissa on valittavana vain yksi henkilö, on hänen saatava vähintään puolet (1/2) annetuista äänistä. Mikäli ensimmäisellä kierroksella kukaan ei ole saanut ehdotonta äänten enemmistöä, suoritetaan uusi vaali kahden (2) ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen välillä. Jos vaali toimitetaan suhteellisena, suoritetaan se ehdokaslistoja käyttämättä siten, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä, kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen ja valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa järjestyksessä.

17 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokouksen kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksen työjärjestys. Kutsu on julkaistava yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.

18 § Päätösvaltaisuus

Kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.

19 § Käsiteltävät asiat

Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen asian, jonka kokous julistaa kiireelliseksi viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä. Ainoastaan yhdistyksen kokous voi päättää yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta, kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka muun huomattavan omaisuuden luovuttamisesta, hallituksen tai sen jäsenen tai toiminnantarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, äänestys- tai vaalijärjestyksestä, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tai yhdistyksen purkamisesta. Päätöstä näistä asioista ei voi tehdä, mikäli siitä ei ole mainittu kokouskutsussa. Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa tuoda jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

4. luku – Hallitus

20 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri, sekä 0-7 muuta jäsentä, joiden tehtävät hallitus nimeää. Hallituksen jäsenten on oltava yhdistyksen varsinaisia jäseniä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt. Sihteerin tehtävänä on laatia pöytäkirjat yhdistyksen ja yhdistyksen hallituksen kokouksista, sekä huolehti arkistosta. Rahastonhoitajan tehtävänä on huolehtia yhdistyksen rahaliikenteestä sekä valmistella tilinpäätös ja talousarvio. Tämän lisäksi rahastonhoitaja pitää kirjaa yhdistyksen jäsenistä hallituksen alaisuudessa.

21 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtäviin kuuluu

 • johtaa yhdistyksen toimintaa
 • edustaa yhdistystä
 • laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi
 • valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset
 • hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta
 • päättää jäseneksi hyväksymisestä
 • valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa
 • kutsu yhdistyksen kokoukset koolle tarpeen vaatiessa

22 § Hallituksen kokoukset

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai, hänen ollessa estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu hallituksen keskuudessa sopimalla tavalla ja kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

23 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

24 § Hallituksen tai sen jäsenen erottaminen

Yhdistyksen kokous voi vapauttaa hallituksen tai sen jäsenen tehtävistään kesken toimikauden, kun hallitus tai sen jäsen ei enää nauti jäsenten luottamusta. Tällöin kokouskutsussa on mainittava asiasta.

5. luku – Toimihenkilöt ja toimikunnat

25 § Asettaminen, toimikausi ja toimintaan osallistuminen

Yhdistyksen hallitus voi erityisiä tehtäviä varten asettaa hallituksen alaisia toimikuntia ja toimihenkilöitä. Tällöin on määrättävä toimikausien pituudet sekä toimikuntien osalta myös vastuuhenkilö.

26 § Toimihenkilön tai -kunnan erottaminen

Hallituksen kokous voi erottaa toimihenkilön tai -kunnan kesken tämän toimikautta, kun toimihenkilö tai -kunta ei enää nauti hallituksen luottamusta. Tällöin kokouskutsussa on mainittava asiasta.

6. luku – Hallinto ja talous

27 § Toimi- ja tilikausi

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi

28 § Toiminnantarkastajat

Yhdistyksen toimintaa ja taloutta valvoo kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän henkilökohtaiset varatoiminnantarkastajansa, joiden toimikausi on kalenterivuosi. Toiminnantarkastajien ei tarvitse olla yhdistyksen jäseniä. Yhdistyslain mukaisesti hallituksen on toimitettava yhdistyksen kirjanpitoasiakirjat toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee toimittaa asiakirjat ja kirjallinen, vuosikokoukselle osoitettu lausunto toimittamastaan toiminnantarkastuksesta yhdistyksen hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

7. luku – Erityisiä määräyksiä

29 § Yhdistyksen tunnukset ja merkit

Yhdistyksen tunnuksista, merkeistä ja virallisesta ilmoitustaulusta päättää yhdistyksen kokous.

30 § Yhdistyksen päätösten moittiminen

Jos yhdistyksen päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä tai jos se muutoin on lain tai yhdistyksen sääntöjen vastainen, voi yhdistyksen jäsen, hallitus tai hallituksen jäsen nostaa kanteen käräjäoikeuteen yhdistystä vastaan päätöksen julistamiseksi pätemättömäksi. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen. Yhdistyslaine 32 §:n mukaisesti kanne on pantava vireille kolmen (3) kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Jollei kannetta nosteta määräajassa, päätöstä on pidettävä pätevänä. Jos yhdistyksen hallitus on nostanut kanteen, yhdistyksen kokous on viipymättä kutsuttava koolle valitsemaan edustaja vastaamaan yhdistyksen puolesta.

31 § Sääntöjen muuttaminen

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on ollut vähintään neljätoista (14) vuorokautta. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä yhdistyksen hallitus tai yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä kirjallisena hallitukselle. Muutosesitys on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa.

32 § Yhdistyksen purkautuminen

Yhdistys purkaantuu, jos yhdistyksen kokous tekee siitä päätöksen kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta. Yhdistyksen purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskunnalle käytettäväksi mahdollisuuksien mukaan näiden sääntöjen 2 §:n mukaiseen tarkoitukseen.

33 § Säännöissä määräämättömät asiat

Säännöissä määräämättömissä asioissa noudatetaan yhdistyslakia.

34 § Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

NääsPeksi