NääsPeksi 2012 – Tekijät


Ohjaus

Ohjaajat

Tommi Tuominen
Harri Kailanto

Tuottajat

Tuottajat

Elisa Salama
Juha Tiihonen
Ida Sipponen
Terhi Alaviitala

Käsikirjoitus

Käsikirjoitus

Panu Parviainen
Antti-Matti Vainio
Tomi Dahl
Mika Kemppi
Vesa Ahola
Elisa Salama
Paavo Tawast
Juha Tiihonen
Joel Tirkkonen
Henri Vainio
Mirva Vainio
Tommi Tuominen
Harri Kailanto
Tomi Haustola

Näyttelijät

Näyttelijät

Ada Herranen
Teppo Kekäläinen
Juho Koskenranta
Salla Mäkinen
Anne Rantala
Antti Romppainen
Janne Ryynänen
Elisa Salama
Mikko Töyssy

Tanssi

Tanssi

Lisa Salo
Aino Mehtola
Anna Heikkilä
Miitta Hypponen
Annakaisa Lehtinen
Laura Niemi
Reetta Mäkinen
Kaisa Simola

Koreografia

Koreografia

Laura Niemi
Jussi Hujanen
Leena Jarkko
Katriina Kymäläinen-Mäkelä
Aino Mehtola
Ida Myllyharju
Sanna Myllymäki
Reetta Mäkinen
Valtteri Ojansuu
Anne Rantala
Kaisa Simola
Lisa Salo

Puvustus

Puvustus

Suvi Suojanen
Leena Jarkko
Katri Ekholm
Maria Eskola
Petri Huovinen
Pipsa Hyttinen
George Kerola
Laura Kokko
Tuuli Miinalainen
Maija Mikkola
Kaisa Mäenpää
Tiina Nieminen
Sanni Papinniemi
Ariane Raschke
Antti Saarinen
Elina Saarivaara
Ida Sipponen
Taru Suonurmi
Laura Tarkkanen
Mirva Vainio
Joonas Virkki
Anni Zacheus

Taikatiimi

Taikatiimi (tukka & maski)

Essi Niemi
Krista Korja
Maria Eskola
Tommi Henttinen
Saara Hiltunen
Juulia Juselius
Laura Kokko
Emmaleena Krankkala
Viivi Lamberg
Auri Lampela
Inari Lyyra
Anna Mikkonen
Petra Minkkinen
Laura Niemi
Tiina Nieminen
Kaisu Palomäki
Panu Parviainen
Kaisa Pylkkänen
Ariane Raschke
Kristiina Sippola
Ida Sipponen
Linda Suvanto
Laura Tarkkanen
Katarina Teittinen
Joel Tirkkonen
Mirva Vainio
Wenla Väärälä

Visualismi

Visualismi

Saara Nurmi
Aija Rimpeläinen
Marko Hakkarainen
Mika Jalonen
Inari Lyyra
Anna Hakula
Sanja Pöyry
Henri Vainio
Mirva Vainio

Mainosmyynti

Mainosmyynti

Tuomas Mikkonen
Janne Järvinen
Teppo Kekäläinen
Juha Tiihonen
Karri Lehmusvaara

Markkinointi

Markkinointi

Panu Parviainen
Visa Keinänen
Anna Kuisma
Aino Mehtola
Antti-Matti Vainio
Maarit Vimpeli
Joonas Heloterä

Taltiointi

Taltiointi

Paavo Tawast
Katri Ekholm
Marko Hakkarainen
Juulia Juselius
Janne Järvinen
Ella Lahtinen
Markus Laine
Tero Liimatainen
Mikael Niemelä
Lauri Niittymäki
Ville Nousiainen
Harri Pakkala
Ariane Raschke

WWW

WWW

Juha Tiihonen
Harri Pakkala

Intelligence Officer

Intelligence Officer

Karri Lehmusvaara

Bändi

Bändi

Timo Happonen
Katri Pienipaavola
Pirita Härkisaari
Jari Latva-Teikari
Lasse Laukka
Mikko Marjasalo
Mari Martikainen
Sari Peltonen
Olli Ritvanen
Jarno Tuokkola
Taneli Väisänen
Ilkka Meurman

Sovitukset

Sovitukset

Bändi
Teemu Joensuu
Jussi Toivonen
Maiju Virtanen
Timo Happonen
Mari Martikainen
Joel Tirkkonen
Pertti Husu

Lauluopetus

Lauluopetus

Jari Latva-Teikari

Äänenkäyttöopetus

Äänenkäyttöopetus

Anne Miettinen

Ääni

Ääni

Heikki Kauppinen

Valot

Valot

Mikko Kohonen
Julien Gaubusseau
Markus Laine
Onni Hakala

Tuottajien lemmikki

Tuottajien lemmikki

Lisa Salo

Sanoitus

Sanoitus

Tomi Dahl
Vesa Aho
Aapo Alasuutari
Atro Happonen
Petri Huovinen
Jouni Hyötylä
Hannu Ikonen
Visa Keinänen
Rolf Koski
Pasi Laine
Ville Limnell
Aino Mehtola
Maija Mikkola
Juho Mäntysaari
Laura Niemi
Harri Pakkala
Siiri Pietilä
Paavo Rinkkala
Juha Suvanto
Juha Tiihonen
Sampo Tuukkanen
Mirva Vainio
Venla Voutilainen
Hannu Vuolasaho
Niko Vuorinen
Tapio Värri

Tarpeistus

Tarpeistus

Eve Parviainen
Ari Alanko
Marko Hakkarainen
Tommi Henttinen
Pekka Hujanen
Petri Huovinen
Emilia Ilves
Vesa Kyllönen
Inari Lyyra
Sanni Papinkivi
Kari Pihlajasalo
Risto Rantanen
Riikka Uosukainen
Teemu Vallinaho
Antti J. Virtanen
Niko Vuorinen
Marjaana Ylitalo
Anni Zacheus
Ohad Shvily

Näyttämömestari

Näyttämömestari

Janne Väisänen

Lavastus

Lavastus

Lauri Kousa
Janne Väisänen
Vesa Aho
Jaakko Airasmaa
Ari Alanko
Tomi Dahl
Risto Helinko
Tommi Henttinen
Saara Hiltunen
Pekka Hujanen
Petri Huovinen
Hannu Ikonen
Helge Jalonen
Mika Jalonen
Juho Jokelainen
Ossi Juntunen
Janne Järvinen
Masi Kajander
Visa Keinänen
Jaana Koskela
Anna Kuisma
Pasi Laine
Santtu Laine
Jaakko Laitila
Marko Laitinen
Ville Limnell
Elina Loukonen
Inari Lyyra
Janika Lähteenmäki
Tuuli Miinalainen
Juho Mäntysaari
Antti Nevavuori
Mikael Niemelä
Sanni Papinkivi
Panu Parviainen
Kari Pihlajasalo
Eero Pruuki
Niko Rajantaus
Jesse Rauma
Elina Saarivaara
Artturi Salo
Ville Salomaa
Juha Suvanto
Joel Tirkkonen
Riikka Uosukainen
Mirva Vainio
Teemu Vallinaho
Maarit Vimpeli
Joonas Virkki
Antti J. Virtanen
Niko Vuorinen
Tapio Värri
Marjaana Ylitalo
Anni Zacheus

Ruokatiimi

Ruokatiimi

Siiri Pietilä
Ari Alanko
Onni Hakala
Jouni Hyötylä
Emilia Ilves
George Kerola
Eero Koivusalo
Tuuli Miinalainen
Harri Pakkala
Kari Pihlajasalo
Hanna Rauhala
Heta Seinä
Ida Sipponen
Silja Suonio
Juha Suvanto
Sami Valkamaa

Yleinen nakkikone

Yleinen nakkikone

Annastiina Kangas